بایگانی برچسب ها: نشانه های استرس

نشانه های استرس را بشناسید

نشانه های استرس رابشناسید تا بتوانید برآنها غلبه کنید. با داشتن استرس زیاد و مداوم در زندگی، هر روز خودتان را کمتر از روز قبل دوست خواهید داشت و بیشتر شبیه به انسانی با تن خسته و کوفته تبدیل خواهید شد. فکر کردن به اینکه استرس شما را خواهد کشت، تمایل بیشتری به استقامت در […]